Litt om ettervern

Gangen i ettervernet

Når vi får en forespørsel fra barnevernet finner vi ut av hvordan best kan jobbe systematisk med ettervernet for deg:

  1. Kartlegging: Vi starter med å kartlegge dine behov og ressurser. 

  2. Lage en plan: Basert på kartleggingen lager vi en plan sammen med deg.

  3. Oppfølging: Etter at planen er laget, er det viktig at vi følger opp jevnlig for å sikre at planen blir gjennomført.

  4. Koordinering: Ettervern kan involvere flere ulike hjelpeinstanser, som for eksempel barnevernstjenesten, skolen, helsevesenet og andre. Det er viktig å koordinere innsatsen mellom disse instansene for å sikre at du får den hjelpen du trenger.

  5. Evaluering: Etter en periode med ettervern evaluere vi i sammen med deg for å se om planen har fungert eller om vi må gjøre noen justeringer.

  6. Avslutning: Til slutt skal vi avslutte ettervernet på en god måte. Dette kan innebære å lage en oppsummering av hva som har skjedd, hva som har fungert og hva som ikke har fungert, samt å gi deg råd og veiledning om hva du kan gjøre videre.

© Can Stock Photo / photocreo

Samarbeide

Milepælen ettervern har tett samarbeid med skole, familie, NAV, psykisk helsevern og kommunale tjenester, eller på andre arenaer etter dine behov og ønsker. Et godt tverrfaglig samarbeid rundt deg i ettervern er svært viktig for å sikre at du får den støtten og veiledningen du trenger på vei mot selvstendighet og voksenlivet. Tverrfaglig samarbeid handler om å samarbeide mellom ulike faggrupper og profesjoner for å oppnå felles mål.Tilgjengelighet

Tilgjengelighet er svært viktig for deg som er i ettervern, og det kan være avgjørende for din suksess på vei mot selvstendighet og voksenlivet. Selv om du har fylt 18 år betyr det ikke at du nå har blitt voksen og klar for livet. Mange ungdommer som har vært under barnevernets omsorg har opplevd en vanskelig oppvekst og kan ha spesielle behov når det gjelder støtte og veiledning på vei mot å bli selvstendige voksne. I tiden på institusjonen eller i fosterhjemmet har de mange mennesker rundt seg om løser oppgaver for dem og sammen med dem. Voksne som er tilgjengelige hele døgnet. Overgangen fra og havoksen støtte hele døgnet til og bare ha det av og til er tøff for alle som skal flytte fra hjemmet, men kan være ekstra sårbart for ungdom som i tiden på institusjonen kanskje opplever trygg og støttende voksekontakt over tid for første gang.